حدیث هشتم....عصبیت
تاریخ ارسال:1394/11/17 05:22:43 ب.ظ| تعداد بازدید:308

و عصبی کسی است که حمایت کند خویشاوندان خود را در ظلم. و عصبة اقرباء از جانب پدر است، زیرا که آنها احاطه کنند به او و او شدید شود به واسطه آنها. و عصبیت و تعصب حمایت کردن و مدافعه نمودن است. اینها که ذکر شد کلمات اهل لغت بود.

حدیث هفتم....غضب
تاریخ ارسال:1394/11/17 04:58:32 ب.ظ| تعداد بازدید:190

شرح محقق کبیر، احمد بن محمد، معروف به ابن مسکویه،در کتاب طهارة الاعراق، که از کتب نفیس کم نظیر است در نیکویی ترتیب و حسن بیان، چیزی می‏فرماید که حاصل ترجمه‏ اش قریب به این مضمون است

حدیث ششم....سبب زیاد شدن حب به دنیا
تاریخ ارسال:1394/11/17 01:11:49 ب.ظ| تعداد بازدید:288

این ابى یعفور گوید که حضرت صادق ، علیه السلام ، گفت : کسى که صبح کند و شـام کـند و حال اینکه دنیا بزرگترین هم او باشد، قرار دهد خدا فقر را بین دو چشمش ، و درهم کند کار او را، برخوردار نگردد از دنیا مگر آنچه قسمت شده است براى او

حدیث پنجم ....حسد
تاریخ ارسال:1394/08/14 01:57:58 ب.ظ| تعداد بازدید:349

داود حـدیـث مـى کـنـد از حـضـرت صـادق ، عـلیـه السـلام ، کـه فـرمـود رسـول خـدا، صـلى الله عـلیـه و آله ، گـفـت : خـداى عزوجل به موسى بن عمران فرمود: اى پسر عمران ، البته حسد نورز به مردم بر آنچه بـه آنـهـا دادم از فـضـل خـود، و چـشـمـان خـود را بـه سـوى آن خـیـره مـکـن و نـفـرسـت دنبال او نفس خود را، زیرا که همانا حسد کننده غضبناک است به نعمت من ، رو برگردان است از قـسمتهایى که ما بین بندگان بخش کردم . و کسى که چنین باشد، پس من از او نیستم و او از من نیست .

حدیث چهارم....کبر
تاریخ ارسال:1394/08/14 01:41:59 ب.ظ| تعداد بازدید:277

حـکـیم گفت پرسیدم از امام صادق ، علیه السلام ، شرح کبر عبارت است از یک حـالت نفسانیه که انسان ترفع کند و بزرگى کند و بزرگى فروشد بر غیر خود. و اثـر آن اعمالى است که از انسان صادر مى شود و آثارى است ککه در خارج بروز کند که گویند تکبر کرد

12