عید سعید فطر مبارک

عید سعید فطر مبارک         
عید سعید فطر مبارک
گزارش جلسه

عید سعید فطر مبارک

عید صیام آمد و ماه صیام رفت/
لطف تمام آمد و فیض تمام رفت/
شد عید فطر و لطف خدا باز تازه شد/
گرد غم گناه ز جان عوام رفت/
استشمام عطر خوش عید فطر از پنجره ملکوتی رمضان، گوارای وجودتان...
**عید سعید فطر مبارک باد**
《روابط عمومی هیئت مکتب عترت طه(ص)-آذربایجانی‌های مقیم تهران》


نظرات

ارسال نظر

پست الکترونیک شما در بخش نظرات عمومی منتشر نخواهد شد.